Polityka prywatności

Postanowienia Ogólne
Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: "Polityka Prywatności"), która określa informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez Elektropunkt Remigiusz Paterka z siedzibą przy ul. Białogardzka 7, 85-808 Bydgoszcz, o numerze NIP: 953-251-65-42 pod adresem internetowym www.elektropunkt.pl
Dane Osobowe, o których mowa w Polityce Prywatności to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie cechy takiej jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jednej bądź kilku cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedający, tj.: Elektropunkt Remigiusz Paterka z siedzibą przy ul. Białogardzka 7 85-808 Bydgoszcz prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem NIP: 953-251-65-42, REGON: 340211067, tel.(52) 551 36 22, 662 091 044, 668 437 091, e-mail: sklep@elektropunkt.pl, zwany dalej jako "Sprzedawca" bądź "Sprzedający".
Sprzedający przetwarza Dane Osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.
Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych są:
1. zgoda osoby, której Dane Osobowe dotyczą na ich przetwarzanie;
2. niezbędność do wykonania umów zawieranych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu, lub do podjęcia działań wnioskowanych przez osobę, której Dane Osobowe dotyczą przed zawarciem umowy;
3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedającego;
4. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Sprzedającego lub przez stronę trzecią, którymi są operatorzy płatności elektronicznych lub inne realizowane w związku z funkcjonalnością Serwisu, przy czym ta podstawa przetwarzania Danych Osobowych nie dotyczy dzieci. W przypadku, Dane Osobowych dotyczących dzieci są przetwarzane wyłącznie jeśli dziecko ukończyło 16 lat.
Dane Osobowe zbierane w Serwisie będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania Dane Osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach dotyczących funkcjonowania Serwisu. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
Dane Osobowe zbierane w sklepie internetowym będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą w sklepie internetowym lub za pośrednictwem sklepu internetowego. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania Dane Osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach dotyczących funkcjonowania sklepu internetowego. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane
Zakres i cel wykorzystania danych
Politykę Prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych w sklepie internetowym pod adresem www.elektropunkt.pl zwanym dalej Serwisem w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym danych zbieranych automatycznie podczas wizyt w Serwisie, w szczególności:
a. w celu Rejestracji w Serwisie;
b. w celu składania i realizacji Zamówienia oraz sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym zbieranych automatycznie w toku wizyt w Sklepie Internetowym;
c. w celu zawarcia i realizacji Umowy
d. w celu publikacji Treści.
1. W celu realizacji Zamówienia Sprzedający zbiera następujące dane: Imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy jeśli jest inny niż zamieszkania, nr telefonu bądź telefonów, adres e-mail, dane do faktury (firmy – nip, nazwa firmy, adres siedziby) i inne dane podane w trakcie kontaktu z Klientem.
2. W celu Rejestracji Konta Klienta w Serwisie zbierane są następujące dane Klienta: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, telefon kontaktowy, firmy podają nazwę, adres siedziby, nip. Sprzedający oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Serwisie jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z wybranych funkcjonalności Serwisu rejestracji, w tym w przypadku danych wskazanych w pkt. 1-2 powyżej dla realizacji Zamówienia lub Rejestracji Konta Klienta.
Dane osobowe Klientów zbierane dla umożliwienia korzystania z funkcjonalności dostępnych w Serwisie przetwarzane są przez Sprzedającego w celu:
- obsługi procesu Rejestracji, logowania do Konta Klienta.
- sprzedaży Klientom Produktów oraz ich dostawy Klientom i świadczenia usług Klientom,
- obsługi procesu publikacji Treści i powiązanych z nim funkcjonalności,
- ewentualnego dochodzenia roszczeń,
- wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
- tworzenia raportów i analiz na potrzeby Sprzedającego dotyczących funkcjonowania Serwisu, w tym statystyk oglądalności podstron Serwisu,
- dostosowania Serwisu do potrzeb Klientów.
Niezależnie od powyższego, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta, dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sprzedającego w celu: marketingu, działalności Sprzedającego oraz marketingu działalności podmiotów współpracujących z Sprzedającym, w szczególności w celu organizacji promocji, konkursów i realizacji innych narzędzi marketingowych,
Sprzedający informuje, że podczas korzystania z Serwisu dane dotyczące Klienta zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Serwisu, przez pliki Cookies oraz przez system Web Beacon.
Sprzedający informuje, że od momentu połączenia się Klienta z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z którego Klient łączy się ze Serwisem. Sprzedający informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, a także czasu połączenia Klienta ze Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta w Serwisie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Klientów oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Serwisu.
Sprzedający wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Klienta. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient, korzysta z Serwisu, które umożliwiają:
- utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
- dostosowanie i optymalizację Serwisu do potrzeb Klientów,
- tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu,
- personalizację przekazów marketingowych,
- zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.
- uwierzytelnienie, zapisanie danych w formularzach kontaktu lub zamówienia.
W Serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze Serwisu.
Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta.
Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
W Serwisie wykorzystywane są również Cookies zamieszczane przez partnerów Sprzedający, umożliwiające personalizację działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów. Polityka Prywatności nie reguluje sposobu wykorzystywania plików Cookies przez podmioty trzecie. Więcej informacji o tych plikach Cookies może być dostępnych na poszczególnych stronach partnerów Sprzedającego.
Niektóre podstrony Serwisu oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web Beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której Web Beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w Cookies, w celu oceny efektywności reklam.
Prawa i obowiązki Sprzedającego
Sprzedający zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Sprzedający oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedającego usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem, jak również usługi w zakresie księgowości, przekazu oraz zarządzania kampaniami, a także firmom kurierskim w celu wykonania usługi.
Sprzedający oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności innym podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedającego lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do korzystania ze sklepu internetowego, w tym realizacji Zamówienia, rozpatrzenia reklamacji oraz korzystania z usług finansowych dostępnych w Sklepie Internetowym, na podstawie pisemnej umowy. Dane osobowe Klientów mogą zostać powierzone w szczególności dostawcom Produktów, firmom kurierskim, instytucjom finansowym i biurom księgowości.
Prawa i obowiązki Klienta
Każdy Klient ma prawo:
1. dostępu do swoich Danych Osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania ograniczania przetwarzania.
2. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich Danych Osobowych.
W tym celu realizacji uprawnień należy wysłać e-mail na adres: sklep@elektropunkt.pl, zadzwonić pod numer telefonu 525513622.
W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych należy wysłać e-mail na adres: sklep@elektropunkt.pl, zadzwonić pod numer telefonu 525513622 lub napisać list w formie papierowej na dane :
Elektropunkt Remigiusz Paterka z siedzibą przy ul. Białogardzka 7, 85-808 Bydgoszcz
Jeżeli Klient umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
Klient uprawniony jest do korzystania z danych i treści udostępnionych przez innych Klientów Sklepu wyłącznie w związku z korzystaniem ze e-Sklepu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych Klientów na przetwarzanie ich danych i ich treści w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.
Uwagi końcowe
Sprzedający oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Sklepu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Sprzedającego na konto e-mail: sklep@elektropunkt.pl
Elektropunkt stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.
Każdy Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych Osobowych.
Formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na serwisie internetowym należącym do Elektropunkt i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez Elektropunkt nie podlegają "Polityce Prywatności".
Zmiany Polityki Prywatności
Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w "Polityce Prywatności". Każdego użytkownika serwisu należącego do www.elektropunkt.pl obowiązuje aktualna "Polityka Prywatności". O zmianach "Polityki Prywatności", www.elektropunkt.pl będzie informować na stronach serwisu.
Dodatkowe informacje
W przypadku pytań lub wątpliwości, co do "Polityki Prywatności", Elektropunkt prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu: www.elektropunkt.pl
Sprzedający informuje, że nie stosuje profilowania.
Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Sprzedającego na konto e-mail: sklep@elektropunkt.pl
W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.