Regulamin

Właścicielem sklepu internetowego pod domeną www.elektropunkt.pl jest Remigiusz Paterka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Elektropunkt Remigiusz Paterka, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Białogardzkiej 7, 85-808 Bydgoszcz, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem NIP: 953-251-65-42, REGON: 340211067, tel. (52) 551 36 22, 662 091 044, 668 437 091, e-mail: sklep@elektropunkt.pl, zwany dalej jako "Sprzedawca" bądź "Sprzedający".
§1Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Kupujący/Użytkownik/Klient - oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, (osoba pełnoletnia nieubezwłasnowolniona), osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoba która ukończyła 13 lat lub jest częściowo ubezwłasnowolniona) działającą za uprzednią zgodą jej przedstawiciela ustawowego (np. rodzica), osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną która odpowiednio nabywa lub zamierza nabyć towar od Sklepu (Kupujący) lub która korzysta lub zamierza skorzystać z usługi "Moje konto" (Użytkownik).
2. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Użytkownik - oznacza podmiot korzystający ze Sklepu Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Sprzedawcę.
4. Moje konto/Konto Użytkownika - indywidualny panel dla każdego Użytkownika uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji, w ramach którego świadczone są przez Sklep usługi dla Klientów, celem ułatwienia zawierania umowy sprzedaży na odległość oraz kontaktu ze Sklepem, rozliczenia umowy, umożliwienia planowania przez Użytkownika zakupów i śledzenia wybranych towarów.
5. Koszyk oznacza formularz interaktywny dostępny na stronie internetowej www.elektropunkt.pl służący do skontaktowania się ze Sklepem i umożliwienia złożenia przez Kupującego oferty zakupu.
6.Dane kontaktowe oznaczają:
a) w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji - jeśli jest inny niż adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy. Jeśli zamawiana usługa dotyczy wykonywanej działalności gospodarczej dane kontaktowe osoby fizycznej obejmują również jej firmę i numer identyfikacji podatkowej (NIP ).
b) w przypadku osób prawnych lub jednostki organizacyjnej niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną: nazwę, siedzibę, adres do korespondencji, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres e-mail, telefon kontaktowy.
7.Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.elektropunkt.pl.
8.Sklep internetowy (e-Sklep lub Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.elektropunkt.pl za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
9.Towar - produkty oraz Usługi prezentowane w Sklepie.
10.Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów lub Usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
11.Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
§2
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z e-Sklepu dostępnego pod adresem www.elektropunkt.pl
2. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów oraz zdjęć należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
3. Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu;
c) zasady zawierania Umowy sprzedaży produktów z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu;
d) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym (komputerem osobistym, laptopem, itp.), którym posługuje się Klient.
4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu www.elektropunkt.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
5. Potwierdzenie istotnych postanowień umowy sprzedaży, zawartej między Sprzedającym i Kupującym, następuje poprzez przesłanie Kupującemu informacji na podany adres e-mail, jak również w formie tradycyjnej poprzez dołączenie wydruku potwierdzenia zawarcia umowy do przesyłki zawierającej zamówione produkty, ewentualną dokumentację oraz wystawioną na życzenie Kupującego fakturę VAT.
6. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez Sklep jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie Sklepu opisem usługi, warunkami, cennikiem, a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
7. Oferta przedstawiona na stronach e-Sklepu jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
8. Oferowany przez nas towar jest wolny od wad.
§3
Wymagania techniczne oraz Pliki cookie
1. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien mieć dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, które dysponuje:
a) dostępem do Internetu;
b) poprawnie skonfigurowaną dowolną przeglądarką internetową;
c) czynnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
2. e-Sklep umożliwia zamówienie usług, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze oraz Safari.
3. Sklep za uprzednią zgodą kupującego, użytkownika lub ich przedstawiciela przechowuje na ich komputerze pliki cookie, które niezbędne są: do zawarcia umowy sprzedaży na odległość, jej wykonania i świadczenia usługi "Moje konto" oraz do ułatwienia Użytkownikowi i Kupującemu korzystania ze strony Sklepu poprzez podtrzymanie sesji (przez co zbędne jest ponowne wpisywanie hasła) oraz tworzenia statystyk oglądalności podstron.
4. Pliki wprowadzone przez Sklep do komputera Kupującego, Użytkownika lub ich przedstawiciela nie gromadzą ich danych osobowych, nie wpływają na konfigurację systemu operacyjnego ani oprogramowanie oraz mogą być usunięte w każdej chwili.
5. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.
§4
Rejestracja w e-Sklepie
1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w sekcji "Moje konto".
2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie poprawnych danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe.
3. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego są nieodpłatne.
4. Aby skorzystać z usługi należy wybrać polecenie "Rejestruj nowe konto", podać dane kontaktowe, wskazać swój login oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep dla celu zawarcia i realizacji usługi "Moje konto" oraz zgodzić się na przechowywanie na swoim komputerze plików cookie.
5. Dokonując rejestracji tworzy się Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie. Świadczenie usług w ramach Konta ma charakter bezterminowy.
6. Użytkownik dokonując rejestracji oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i go zaakceptował.
7. Usługa "Moje konto" jest świadczona od czasu aktywacji konta.
8. Dostęp do konta Użytkownika jest zabezpieczony hasłem dostępu oraz loginem. Wyboru loginu oraz hasła dokonuje Użytkownik.
9. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi "Moje konto" ze skutkiem natychmiastowym bez podawania przyczyny poprzez usunięcie konta. W celu usunięcia konta wystarczy wysłać e-mail na adres Sprzedawcy z żądaniem jego usunięcia.
10. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedający jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
11. Sklep może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi "Moje konto" w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu. Wypowiedzenie następuje w drodze e-maila przesłanego na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Użytkownika w ustawieniach konta.
12. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego Konta. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.
§5
Składanie Zamówień
1. Podczas składania wszelkich zamówień Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych kontaktowych i osobowych.
2. Przed zawarciem umowy Kupujący może sprawdzić dostępność wybranych produktów. Informacja o dostępności znajduje się przy opisie każdego produktu.
3. Kupujący, aby złożyć Zamówienie uruchamia koszyk poprzez kliknięcie przy wybranych towarach polecenia "dodaj do koszyka" a następnie w panelu zamówienia określa ilość sztuk kupowanego towaru.
4. Wedle własnego wyboru Kupujący może powrócić do panelu wyboru towarów (polecenie "kontynuuj zakupy") by dodać kolejne towary do koszyka, usunąć wybrany towar (polecenie "usuń") albo otworzyć panel płatność i dostawa (polecenie "dalej") gdzie określa się sposób dostawy oraz formę zapłaty. W panelu tym Kupujący otrzymuje informację o kosztach dostawy oraz o cenie i jej składnikach.
5. Po kliknięciu "dalej" Kupujący zostaje przeniesiony do panelu adres dostawy gdzie w odpowiednich rubrykach podaje dane kontaktowe celem umożliwienia zawarcia umowy oraz jej realizacji. Kupujący poprzez zaznaczenie stosownych oświadczeń powinien także wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep dla celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży i celów podatkowych oraz zgodzić się na przechowywanie na swoim komputerze plików cookie.
6. Kupujący powinien także zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz go zaakceptować, co potwierdza zaznaczając stosowne oświadczenie.
7. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty", Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
8. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży.
9. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
10. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
11. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a. dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;
b. jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;
c. cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy (m.in. płatności i dostawy);
d. formę dostawy - w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji;
e. sposób płatności;
f. informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni;
g. informację o prawie do rękojmi;
12. Z chwilą odebrania przez Kupującego informacji o przyjęciu zamówienia przez Sklep dochodzi do zawarcia umowy (umowa zawierana na odległość).
13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, a jej treść jest zgodna z postanowieniami Regulaminu.
14. Sklep może odmówić zawarcia umowy sprzedaży na odległość w szczególności, gdy podane przez Kupującego dane kontaktowe są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości
15. Sklep umożliwia zakup oferowanych produktów poprzez Koszyk oraz pocztę elektroniczną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Sklep dopuszcza istnienie przerw technicznych, wyłączających Sklep z przyjmowania i realizacji zamówień Klientów.
§6
Ceny i metody płatności
1. Ceny podane w e-Sklepie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, które określone są w cenniku dostaw zamieszczonym na stronie Sklepu pod adresem http://www.elektropunkt.pl/webpage/koszty-i-sposoby-dostawy.html
3. W przypadku zapisu przy produkcie TRANSPORT GRATIS Kupujący nie ponosi kosztów transportu.
4. Ceną wiążącą strony jest cena Towaru zawarta na Stronie Internetowej Serwisu w momencie składania zamówienia przez Użytkownika.
5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.
6. Klient ma możliwość wyboru następujących metody płatności:
a. Płatność przy odbiorze przesyłki gotówką w polskich złotych. Kwota pobrania od kuriera za jedną przesyłkę nie może przekroczyć 12000 PLN;
b. Przedpłatą na konto - towar jest wysyłany po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie sklepu: ELEKTROPUNKT Remigiusz Paterka, 85-808 Bydgoszcz, ul. Białogardzka 7 bank: Credit Agricole: 38 1940 1076 3015 2511 0000 0000
c. Raty lub częściowe raty ( wedle wskazówek zamieszczonych w zakładce RATY )
d. Szybka płatność online, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
7. W szczególnych przypadkach dotyczących np:
- zamówień o bardzo dużej wartości,
- produktów mało popularnych,
- odroczenia wysyłki,
- magazynowania towaru dłużej niż 5 dni roboczych może być wymagana przedpłata. Wysokość przedpłaty jest ustalana indywidualnie dla danego zamówienia, a płatność dokonywana na podstawie faktury pro-forma.
8. Możliwe jest dokonanie płatności na raty za pośrednictwem Credit Agricole Bank Polska S.A. Więcej na ten temat w zakładce Raty.
9. Warunkiem wydania Towaru jest zapłata za Towar i przesyłkę (lub za sam Towar w przypadku, gdy opłatę za przesyłkę pokrywa Sprzedawca).
§7
Realizacja Zamówienia i Dostawa Towaru
1. Realizacja zamówienia odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku.
2. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy traktowane są jak złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.
3. Koszt wysyłki pokrywa Kupujący zgodnie z cennikiem zamieszczonym pod adresem http://www.elektropunkt.pl/webpage/koszty-i-sposoby-dostawy.html
4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
a. dla zamówień płatnych przy odbiorze - w momencie złożenia zamówienia;
b. dla zamówień płatnych przelewem - w momencie wpłynięcia przelewu za złożone zamówienie na podany przez Sprzedającego numer rachunku bankowego.
5. Istnieje również możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy.
6. Wydanie przesyłki przewoźnikowi następuje w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Kupującego informacji o przyjęciu zamówienia (zamówienia płatne przy odbiorze) bądź po zaksięgowaniu płatności na koncie sklepu (zamówienia płatne przelewem).
7. Kupujący powinien dokonać wymaganej wpłaty w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. W razie niewywiązania się przez Kupującego z tego zobowiązania Sprzedawca może odstąpić od umowy (anulowanie zamówienia).
8. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie Towaru za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres.
9. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 7 dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
10. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
a) częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
b) anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.
11. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma.
12. Z chwilą pokwitowania odbioru Towaru na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
13. W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru przesyłki przez Kupującego, który jest Konsumentem i nie korzysta z możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia odmowy odebrania przesyłki, Sprzedawca ma prawo do obciążenia Kupującego kosztami przesyłki i zwrotu do nadawcy. Jeżeli nieuzasadnionej odmowy przyjęcia odbioru przesyłki dokonuje podmiot niebędący Konsumentem, Sprzedawca może go obciążyć w każdym przypadku kosztami przesyłki.
§8
Gwarancje
1.Produkty sprzedawane przez Sprzedającego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sprzedający nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
2.W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji). Sprzedawca może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy.
3.Konsument może również skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
4.Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Klientowi od Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową są uprawnieniami od siebie niezależnymi
§9
Reklamacje
1. Sprzedający odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
2. W przypadku wad lub niezgodności Towaru z ofertą, Konsumentowi przysługuje uprawnienie do reklamacji Towaru poprzez zawiadomienie Sprzedawcy i złożenie oświadczenia woli w dowolnej formie, w szczególności:
a) pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@elektropunkt.pl;
b) pocztą na adres Sprzedawcy: Elektropunkt Remigiusz Paterka, Bydgoszcz, ul. Białogardzka 7, 85-808 Bydgoszcz.
3. Sprzedający w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
4. Konsument składając reklamację może zażądać od Sprzedawcy wymiany zakupionego towaru na rzecz wolną od wad albo usunięcia wady.
5. Konsumentowi przysługuje również prawo do żądania obniżenia ceny chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
6. W przypadku uznania, że wada jest istotna bądź, gdy Konsument składa kolejną reklamację wcześniej naprawianego bądź wymienianego towaru, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy.
7. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
8. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
a. imię i nazwisko;
b. adres do korespondencji, a także adres e-mail oraz numer telefonu;
c. przedmiot reklamacji;
d. przyczynę reklamacji;
e. żądanie rozpoznania reklamacji;
f. podpis. (własnoręczny podpis w przypadku reklamacji składanej pocztą).
9. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne sprzedanych towarów jedynie w przypadku stwierdzenia wad przed upływem dwóch lat od dnia otrzymania towaru przez Konsumenta.
10. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Konsumenta na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej - na adres wskazany przez Konsumenta.
11. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Konsumentowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności, Sprzedawca ponosi koszty dostawy Towaru zarówno odesłania reklamowanego Towaru do Sprzedawcy, jak również ponownej wysyłki Towaru od Sprzedawcy do Konsumenta.
12. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zakupów internetowych, składając skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr
§10
Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży
1. Konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego (wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
3. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru bądź od daty otrzymania przez Klienta ostatniej części zrealizowanego zamówienia - jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
4. Do zachowania terminu wystarczy powiadomienie Sprzedawcy w formie ustnej, pisemnej bądź w inny sposób wybrany przez Klienta, o złożeniu oświadczenia o odstąpieniu przed upływem czasu do jego złożenia.
5. Klient może skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe.
Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy

wzór oświadczenia

6. Jeżeli Klient skorzysta z opcji poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy Sprzedaży za pośrednictwem e-maila bądź innej formy komunikacji elektronicznej, Sprzedawca prześle do Klienta niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na trwałym nośniku (na przykład za pomocą poczty elektronicznej).
7. Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub wraz z tym oświadczeniem, Klient dostarcza lub przesyła na adres Sklepu zakupiony towar w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
8. Klient z tytułu wykonywania swego prawa do odstąpienia od umowy nie ponosi żadnych kosztów, poza bezpośrednimi kosztami odesłania towaru z powrotem do Sklepu.
9. Jeżeli zwracany przez Klienta towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedający dokonując zwrotu należności obniża zwracaną kwotę o łączną kwotę zmniejszenia wartości towaru bądź kosztów poniesionej przez niego naprawy.
10. Sprzedawca dokonuje niezwłocznie zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z dokonanym zwrotem.
11. W terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, Sprzedający ma obowiązek zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Powyższe nie dotyczy kosztów odesłania towaru z powrotem do Sklepu.
12. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczenia przez Sprzedawcę:
13.1 rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji przedstawionej przez klienta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
13.2 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
13.3 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
§11
Ochrona prywatności
1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
2. Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu dostawy i realizacji Zamówienia.
3. Dane będą przetwarzane w celu/celach:
- rejestracji w Sklepie internetowym za zgodą Klienta
- zrealizowania zamówienia bądź usługi na podstawie zgody Klienta,
- marketingowych na podstawie odrębnej zgody Klienta
- sprawozdawczości finansowej na podstawie obowiązujących przepisów prawa
- publikacji treści za zgodą Klienta
- w celu utrzymania funkcjonowania Sklepu internetowego, tworzenia danych statystycznych, bezpieczeństwa.
4. Dane mogą być udostępniane firmom kurierskim, firmie hostingowej w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie (tylko jeżeli ma zastosowanie, inaczej jest to dozwolone tylko na podstawie odrębnie wyrażonej zgody).
5. Dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem Danych Osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa : np. Biurze księgowości lub organom nadzorującym.
6. Dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
7. Dane będą przechowywane przez okres niezbędnych realizacji zamówienia lub utrzymania ważności konta w Sklepie internetowym.
8. Dane które są wymagane przez przepisy prawa będą gromadzone przez okres 5 lat.
9. Klient może w trakcie Rejestracji dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedający wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych, a także o znanych lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Kupującego, podany w formularzu rejestracyjnym.
10. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz ich usunięcia.
11. Zgoda na przetwarzanie danych może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia na trwałym nośniku. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
12. Aby uzyskać dostęp lub poprawić przetwarzane dane osobowe należy wysłać takie zgłoszenie do Sprzedawcy za pośrednictwem e-maila lub na adres sklep@elektropunkt.pl lub pocztą na adres korespondencyjny Sprzedawcy: Elektropunkt Remigiusz Paterka, Bydgoszcz, ul. Białogardzka 7, 85-808 Bydgoszcz.
13. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
14. Klient ma także prawo do przenoszenia danych.
15. Szerzej zagadnienie danych osobowych opisane jest w Polityce prywatności znajdującej się pod adresem: http://www.elektropunkt.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html
16. Sprzedający informuję o niestosowaniu profilowania.
§12
Zobowiązania Klienta i ochrona własności intelektualnej
1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania ze e-Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
b) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach e-Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
c) korzystania ze e-Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
e) korzystania ze e-Sklepu zgodnie z przepisami polskiego prawa, postanowieniami Regulaminu i z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
2. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej e-Sklepu (w tym zdjęć i opisów Towaru) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
§13
Recykling
1. Zgodnie z Ustawą z 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1495) o zużytym sprzęcie elektronicznym informujemy, że punkt zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego oraz elektrycznego znajduje się pod adresem:
ELEKTROPUNKT
85-808 Bydgoszcz, ul. Białogardzka 7
2. Informujemy, że zużyty sprzęt wymieniamy sztuka za sztukę (telewizor za telewizor). Nie odbieramy sprzętu od klienta.
3. Koszt Gospodarowania Odpadami (KGO) zawarto w cenie towarów, określonych w grupach i rodzajach sprzętu elektrycznego i elektronicznego w załączniku nr. 1 do Ustawy o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym.
§14
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
2. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.
3. W rozwiązaniu indywidulanego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
4. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sprzedawcą:
a) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sprzedawcą przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,
b) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
5. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
6. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.
7. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.
Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR ec.europa.eu/consumers/odr.
Przypominamy jednocześnie adres poczty elektronicznej do kontaktu z Klientami: sklep@elektropunkt.pl
8. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Elektropunkt Remigiusz Paterka wyraża zgodę na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.”
§15
Wejście w życie i zmiany Regulaminu
1.Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej e-Sklepu.
2.W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

Życzymy udanych zakupów